Navegació

Dret Immobiliari i Registral

 • Constitució de la garantia hipotecària.
 • Cancel·lació i anotació preventiva d’embargament.
 • Confecció i estudi, del contracte de compravenda.
 • Confecció i estudi, del contracte d’Arrendament de finques rústiques i Urbanes.
 • Contractes d’Habitatge, local de negoci, i de nau industrial.
 • Habitatge de Protecció Oficial.
 • Contracte  de lloguer turístic . (tràmits administratius i amb les Comunitats de Propietaris).
 • Reclamació per  impagament de rendes.
 • Contracte d’ Arres.
 • Desnonament  per falta de pagament.
 • Resolució per Expiració del Termini  contractual.
 • Denegació de la Prórroga forzosa.
 • Contracte de permuta.
 • Reclamació per defectes constructius, vicis ocults, i cobertura d’assegurança decenal.
 • Llicències Urbanístiques.
 • Assessorament sobre obra nova i  divisió horitzontal.
 • Comunitat de Propietaris, confecció d’ Estatuts, Reglaments de règimen d’interior, Convocatòria de Juntes ordinàries/extraordinàries, acords i impugnació d’ actes.
 • Reclamacions d’impagats dels comuners.
 • Terceríes de domini.
 • Actualitzacions de renda, i  repercusions en contractes de renda antiga.
 • Reclamació de danys i perjudicis, al llogater per culpa o negligència.
 • Ocupació d’ immobles per precaristes.
 • Cessió o subarrendament inconsentit.
 • Compravenda de solars, edificis i immuebles.
 • Responsabilitat dels agents  intervinents en el procés de construcció.

|