Navegació

Avís Legal

1.- Informació general

La web www.edelgadoabogados.com, i www.edelgadoadvocats.cat, son  dominis d’ Internet de titularidad, de  E-DELGADO ABOGADOS S.L., amb  domicili en C/ Filadors, nº 25, 8º 2ª, 08208 Sabadell, (Barcelona), España – N.I.F. B65840407. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43294, Foli 149, Full 423449, Inscripció 1ª. El correu electrònic de contacte ès info@edelgadoabogados.com.

L’ús  de la Web implica l’ aceptació de totes i cadascuna  de les condicions que s’estableixen, en aquest avís Legal,és per això que es requereix sigui llegit amb deteniment.

2.- Dret de Propietat Intel·lectual

El nom E-DELGADO ABOGADOS i el seu  logotip son marques registrades de E.DELGADO ABOGADOS, S.L. Aquests i tots els continguts de la Web incloent el seu codi font , disseny, i  estructura de navegació, base de dades i els diferents serveis, i productes, son propietat de E-DELGADO ABOGADOS, S.L., quedant protegits pels drets de propietat Intel·lectual i industrial.
Queda absolutament prohibit, l’ ús o reproducció per cualsevol  finalitat ni per  cualsevol  mitjà, canal, o procediment, dels materials o continguts, sense la prèvia autorització escrita, a tal efecte, de E-DELGADO ABOGADOS, S.L.

Tots els materials i  continguts, que integren la web, queden inclosos, amparats  per la legislació de protecció de la propietat Intel·lectual i industrial, i els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes, per reparar els danys  i perjudicis  causats per qualsevol  acte, que vulneri els seus drets.

En aquest  avís, no es fa cap cessió,de cap dret a favor de l’ usuari, en relació  als  elements integrants de la web, els  continguts  de la mateixa, o dels serveis  que es detallen. Per tant, queda prohibida la còpia, la reproducció, la comunicació pública, la distribució, la comercializació o qualsevol  altra  actividad destinada a l’ús  públic, que es pugui realizar, amb  els continguts de les seves pàgines  web, sense autorització escrita prèvia, de part de E-DELGADO ABOGADOS, S.L.

3.- Limitació de la Responsabilitat

D’ acuerd amb el que disposa  la Lley 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la informació que se difundeix por aquesta  Web i tot el material al que fa referencia, es porta a terme a títol informatiu.

E-DELGADO ABOGADOS, S.L., i els seus socis i/o empleats, no es responsabilitzen, dels errors o omisions, que puguin trobarse als continguts d’aquesta web, així com tampoc podran èsser responsabilitzats,de cap dany, derivat de l’ús de la web, ni per qualsevol actuació, realitzada en base a la información es es facilita, en la mateixa. Els materials continguts en aquesta web, NO HAN D’ÈSSER CONSIDERATS MAI I SOTA CAP CONCEPTE,COM A SUBSTITUTS,DEL CORRESPONENT ASSESSORAMENT LEGAL.

L’accés  i consulta, als continguts, i materials que integren la pàgina web, no tenen per objecte, la pretensió, d’ establir, cap relació professional, entre client i advocat, ni per qualsevol  altre tipus de relació de confiança, entre E-DELGADO ABOGADOS S.L. i l’usuari  de la web.

E-DELGADO ABOGADOS, S.L., no garantitza l’ inexistència d’ elementos que poguessin èsser  lesius, com per exemple els virus, i que poguessin causar danys i/o alteracions al sistema informàtic de l’usuari de la web. D’acord amb això, E-DELGADO ABOGADOS, S.L. no es fa responsable, pels danys i perjudicis, que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

E-DELGADO ABOGADOS, S.L. no garantitza l’ aplicació d’aquesta  Política de Privacitat, en els accessos  a través dels enllaços d’aquesta  Web, ni als  enllços  desde aquesta  Web, a d’altres  webs.

4.- Jurisdicció i lleis  aplicables

Aquest Web, es regeix  por les lleis  españoles,  independentment de l’ entorn legal on es plantegi, serà sotmés, als  jutjats i tribunals de Barcelona, del territorio español, implicando la renuncia de l’ usuari al propi fur.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

1.- Protecció de Dades  Personals

E-DELGADO ABOGADOS, S.L., titular del domini Web www.edelgadoabogados.com, i de www.edelgadoadvocats.cat, manté la confidencialitat  de los dades  de caràcter personal dels usuaris i  observa en tot moment les disposicions vigents, sobre protecció de dades , en concret la Lley Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de Protecció de Dades  de Caràcter Personal i utiliza les dades respectant la seva finalitat. Els seus treballadors, observen, de la mateixa forma, aquestes  prescripcions, així com, el deure de secret sobre les dades, objecte de protecció i de la resta de les  obligaciones,  de confidencialitat vigents.

2.- Cessió de Dades  de Caràcter personal

E.DELGADO ABOGADOS, S.L., es compromet a no comunicar, vendre o cedir les dades de caràcter personal, subministrades pels seus usuaris, a cap  empresa o entitat pública o privada, excepte si s’ha  obtingut  el consentiment del titular de les dades o si una lley l’ habilita a tal efecte.

3.- Seguretat de les Dades de Caràcter Personal

Les dades de caràcter personal seran tractades amb  el nivell de protecció legalment exigit  d’ acord amb  el Reglament de Desenvolupament  de la LOPD, aprobada pel  Reial Decret 1720/2007, i s’adoptaràn les mesures de seguretat  necessèries  per  evitar el mal ús, l’alteració, pérdua, tractament o l’ accés no autorizat i la substracció per part de tercers, que els puguin utilizar per a  finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per les que s’han sol·licitat lles dades a l’úsuari.

4.- Información sobre la Política d’ús  de cookies.

D’ acord amb el contingut de l’ artícle 22 de la Lley 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de l’ Información i de Comerç Electrònic, E-DELGADO ABOGADOS, S.L., l’ informa que no es fan servir cookies ni d’altres mitjans  similars, amb l’objectiu d’enmagatzemar l’informació que permeti identificar a la persona usuària del web.

5.- Drets de les persones usuàries del web.

La persona usuària , podrà si ho desitja, exercir  els  drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que legalment li  correspongui, dirigint-se  a E-DELGADO ABOGADOS S.L. a través del correu electrònic info@edelgadoabogados.com.

EDELGADO ABOGADOS ®
C/FILADORS Nº 25, 8º 2ª, 08010 Barcelona

colegio_abogados

Tel.+34 93 126 66 88
www.edelgadoabogados.com

www.edelgadoadvocats.cat

 

Diseño y Desarrollo por Atypical Studio – www.atypical-studio.com