Navegació

Serveis

Portem a terme l’exercici del Dret, des del punt de vista de la prevenció, per anticipar-nos, a les conseqüències, i així poder, actuar davant els imprevistos, elevant el valor del tracte personal i econòmic del client, a la máxima potencia.

L’ optimització de resultats, defineix el nostre  concepte del compromís de qualitat, que ens porta a assolir els més alts nivells de professionalitat,totalment vocacional, en totes les nostres tasques,sense deixar de banda, el tracte personal i proper al nostre client.

Som l’alternativa a la massificació i despersonalització, de les grans firmes, donat que optem  per fer un treball minuciós i detallat, dins la professió d’advocat, portant a terme SERVEIS  JURÍDICS, CONSULTIUS I JUDICIALS.

L’excés  d’ informació, del mitjans de comunicació social, sobre temes jurídics i legales, poden arribar a desorientar a l’usuari, fins al punt de que es pugui qüestionar,  on podrá rebre l’atenció i l’anàlisis jurídic necessari, per poder donar solución a un problema, que se li planteja, i que té conseqüències, socials, emocionals i econòmiques.

Som assessors que sabem escoltar, i  així podem  analitzar la problemàtica del client, fent nostres els seus neguits, i acompanyant-lo fins a l’obtenció dels objectius marcats, en funció de les característiques pròpies del cas encomenat.

Dret Immobiliari i Registral

 • Constitució de la garantia hipotecària.
 • Cancel·lació i anotació preventiva d’embargament.
 • Confecció i estudi, del contracte de compravenda.
 • Confecció i estudi, del contracte d’Arrendament de finques rústiques i Urbanes.
 • Contractes d’Habitatge, local de negoci, i de nau industrial.
 • Habitatge de Protecció Oficial.
 • Contracte  de lloguer turístic . (tràmits administratius i amb les Comunitats de Propietaris).
 • Reclamació per  impagament de rendes.
 • Contracte d’ Arres.
 • Desnonament  per falta de pagament.
 • Resolució per Expiració del Termini  contractual.
 • Denegació de la Prórroga forzosa.
 • Contracte de permuta.
 • Reclamació per defectes constructius, vicis ocults, i cobertura d’assegurança decenal.
 • Llicències Urbanístiques.
 • Assessorament sobre obra nova i  divisió horitzontal.
 • Comunitat de Propietaris, confecció d’ Estatuts, Reglaments de règimen d’interior, Convocatòria de Juntes ordinàries/extraordinàries, acords i impugnació d’ actes.
 • Reclamacions d’impagats dels comuners.
 • Terceríes de domini.
 • Actualitzacions de renda, i  repercusions en contractes de renda antiga.
 • Reclamació de danys i perjudicis, al llogater per culpa o negligència.
 • Ocupació d’ immobles per precaristes.
 • Cessió o subarrendament inconsentit.
 • Compravenda de solars, edificis i immuebles.
 • Responsabilitat dels agents  intervinents en el procés de construcció.

Dret d´Estrangeria

 • Reagrupació familiar.
 • Gestió de sol·licitud Extraordinària.
 • Arrelament  social y laboral.
 • Expulsió.

Dret de la Moda

Protecció i defensa de la Propietat Intel·lectual i industrial al Sector de la  Moda.

 • La Marca i la protecció de la creació.
 • Falsificacions i d’altres infraccions, intervenció d’autoritats duaneres i policials.
 • Contratació del creador i contracte de cessió de drets.
 • Contracte de llicència, distribució Selectiva, Franquícia, i Co-Branding.
 •  E-commerce, canal tradicional i canal línia.
 • L’ús de marques,i els Drets d’Imatge.
 • Importacions i exportacions.
 • Tipologia contractual, atenent a la diversitat de les accions de màrqueting, problemàtica  de les comunicacions i promocions comercials en línia.

Dret de l´Esport

 • Confecció,  estudi i  negociació, de contrates d’ esportistes amb patrocinadors o amb  empreses  de “merchandising”.
 • Contractació, cessió i traspàs  de jugadors.
 • Drets  d’ imatge audiovisuals.
 • Procedimients esportius davant   organismes nacionals i internacionals.
 • Assessorament a clubs i entitats  esportives.

Dret de Família i Successions

 • Separacions, reconciliacions i  divorcis.
 • Nul·litats matrimonials civiles y eclesiàstiques.
 • Capitulaciones matrimonials.
 • Liquidació del règim econòmic.
 • Guarda y custòdia.
 • Règim de visites.
 • Expedints  menors DGAIA.
 • Modificacions de mesures.
 • Reclamació, modificació i extinció de pensions.
 • Regulació de parelles de fet.
 • Incapacitat, institució de tutor.
 • Aceptació de l’herència, reclamació de la llegítima catalana, i els llegats, “interrogatio in iure”.
 •  Cancelación registral de les substitucions fideïcomissàries.
 • Execució de sentència estrangera , exequatur.

Propietat Intel·lectual

La propietat Intel·lectual està integrada por una sèrie de drets, de caràcter personal i/o patrimonial, que atribueixen  a l’ autor i a d’altres titulars, la disposicio, i explotació de les seves  obres i prestacions, protegint  les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà, com els  llibres , els escrits,les composicions musicals, les obres dramàtiques, les coreografies, les obres audiovisuals, les escultures, les obres pictòriques, els plànols, les maquetes, els mapes, les fotografies, les programes d’ordinador, i les bases de dades.

Sense  oblidar, els fonogrames, les interpretacions artístiques, les emisions de radiodifusió i les gravacions audiovisuals.

 • Protecció de creacions Intel·lectuals.
 • Confecció i  estudi de contractes  d’ Edició.
 • Assessorament i defensa de l’artista així com de la integritat de la seva obra .
 • Copyright.

Dret Administratiu

 • Actuacions davant l’ Administració.
 • Assessorament en vía administrativa i contenciosa.
 • Responsabilitat patrimonial de l’ Administració.
 • Recursos contra multes,i sancions.
 • Gestions i sol·licituds de permisos, llicències i denúncies municipals.

Dret Bancari

 • Defensa del consumidor de productes bancaris.
 • Defensa davant  l’ Execució Hipotecària .
 • Defensa davant una hipotética  “mala praxis” bancària.
 • Nul·litat  de clàusules  abusives.
 • Clàusules Sòl .
 • Renegociació del deute i viabilitat de la Dació en pagament.
 • Novacions no extintives.
 • Participacions preferents.
 • Hipoteques multidivisa, pont, en progresión geométrica..etc.
 • Cobertura de tipus d’ interés o SWAPS.
 • Contracte de leasing i renting.

Propietat Industrial

Els drets de propietat Industrial, son drets  d’ exclusiva, sobre determinades  creacions, inmaterials, que es protegeixen com a veritables drets de propiedad, atorgats, mitjançant  un procés, per  l’organisme competent, permetent  a qui l’ostenta , decidir qui i com pot fer-ne ús.

 • Assessoramient i protecció, de Disenys  industrials, Marques, Noms Comercials,  (Signes Distintius) a nivell estatal o comunitari.
 • Patents i models d’ utilitat.

Dret Sanitari

 • Reclamació  de  danys  i perjudicis per mala praxis.
 • Assessoria jurídica sobre protocols médics.
 • Responsabilitat patrimonial médica i dels centres de salut.
 • Drets del pacient i consentiment informat.
 • Tractament, custòdia i accés  a l’Historial mèdic.

CITA PRÈVIA

[recaptcha]