Navegació

Honoraris

Oferim serveis d’assessorament jurídic i representació lletrada, adaptada a les circumstàncies del cas i del client, èssent necessari el consentiment previ del client, abans d’iniciar cap gestió, quedant reflexat i recollit l’esmentat consentiment amb la firma de la NOTA D’ENCÀRREC  PROFESSIONAL.

A priori els honoraris de l’advocat, varíen, en funció de la dificultat, i de la natura i complexitat de l’assumpte encomanat.

Els Serveis comprenen, la confecció d’ un projecte totalmente individualitzat, el control exhaustiu de l’ assumpte, i la fixació dels honoraris professional mitjançant, PRESSUPOST TANCAT.

El nostre equip d’advocats, está dotat d’una alta qualificació,a nivel profesional i humà, amb l’objectiu de atendre amb tot detall, i efectivitat,  tota mena  de clients nacionals i extrangers , en qualsevol assumpte, de dimensió jurídica, defensant els drets i interessos, mitjançant l’asesoramient legal , tant en l’ambit JUDICIAL  com en el EXTRAJUDICIAL , portant a terme, transaccions i MEDIACIONS , en funció de les característiques definitòries del cas, però sense perdre el contacte directe amb el client, sense intermediaris.Volem que l’assessorament de qualitat, sigui assequible, per a vosté i la seva família, i que tinguin toda la cobertura legal, es per això que rebran un tracte de preferència, aquelles persones, que es trobin en una situación econòmica desfavorable, les associacions, les fundacions i altres entitats no lucratives, així com els clients, que formen part de projecte o iniciatives de caràcter social.